Almene boligorganisationer

Arkitektrådgivning til almene boligorganisationer

Kreativ arkitekt med sans for mennesker, udvikling og holdbare løsninger                      


Projektledelse


Brugerinddragelse og beboerdemokrati        


                                                                                                  Tillidsfulde relationer og konstruktiv dialog


Givende processer og dynamisk samarbejde            


Målrettet formidling og kommunikation


                                   Optimale løsninger i forholdet mellem faktiske behov, brugerønsker og de overordende rammer


Om at arbejde i det almene:


Peter Friche Arkitektur tror på helhedsorienterede løsninger, hvor udvikling af boliger, udearealer og nærområde tænkes med udgangspunkt i det enkelte menneske                      – Kun på den måde skabes rammerne, som sikrer det gode liv. Både nu og mange år frem i tiden                                                     


God erfaring med rådgivning i forbindelse med almene boliger - herunder bruger- og interessentprocesser og involvering af beboerdemokratiet. Jeg har sans for mennesker, udvikling og holdbare løsninger.


Peter Friche Arkitektur arbejder for at skabe merværdi i alle processer, når vi rådgiver og udvikler


Sammen skaber vi  rammerne om det gode liv i jeres afdeling – altid med udgangspunkt i beboerne og de konkrete rammer


I får en rådgiver, der lytter og forstår, hvad I siger
Helhedsplaner og fremtidssikring


Fremtidssikring

Med en fremtidssikring får I et 360° overblik over jeres afdeling. Sammen vurderer vi boliger og fællesarealer, så I får overblik over, hvordan det står til i boligafdelingen generelt og i forhold til boligmarkedet. Er der basis for en helhedsplan, overføres materialet til det videre arbejde - så er I allerede godt på vej.


Helhedsplaner

Peter Friche Arkitektur gennemfører visionære helhedsplaner fra skema A til C. Jeg har selv arbejdet i det almene og har mange års erfaring med Landsbyggefondens skematikker og med facilitering af beboerprocesser og bestyrelsesarbejde.

Renovering og nybyggeri


Boværdi

Nybyggeri og renoveringsopgaver rummer mange udfordringer af teknisk, arkitektonisk og social karakter. Hos Peter Friche Arkitektur har vi gode erfaringer med at arbejde sammen i tværfaglige teams med ingeniører og arkitekter for at sikre, at alle udfordringer afdækkes helt fra begyndelsen.


Med Peter Friche Arkitektur som rådgiver er du sikret, at vi identificerer alle interessenter i jeres projekt, ligesom vi har fokus på en åben og konstruktiv dialog - Det er med til at sikre løsninger af høj kvalitet og optimal grad af ejerskab hos beboerne.

Screening


Har I overblik over afdelingens udviklingsmuligheder?

Med Peter Friche Arkitekturs screening får I overblik over afdelingens uudnyttede potentialer og muligheder. Screeningen gør det klart, om der er uudnyttet byggeret og muligheder for fortætning og ændringer i det byggede miljø.


Konkrete anbefalinger

Med en  screening får I input til nye koncepter og måder at bo og bygge på. Vi udarbejder konkrete og realistiske anbefalinger i form af idéoplæg og skitser - Altid med udgangspunkt i jeres strategier. Med erfaringer fra arbejdet i det alemen er P-arkitektur  jeres sparringspartner, der hjælper jer med at se muligheder og sammenhænge.

Analyser


Behov for mere eller ny viden?

Peter Friche Arkitektur tilbyder individuelt tilpassede analyser, som styrker jeres arbejde med idéudvikling, strategier og kommende helhedsplaner. Gennem beboerinddragelse indsamles viden om beboergruppen samt om positive og negative aspekter ved afdelingen.


Peter Friche Arkitekturs analyser, anbefalinger og forslag er praktisk anvendelige, fordi jeg kender konteksten og organiseringen i sektoren. Mit arbejde bunder i egne erfaringer og ansættelse i den almene branche og fra arbejdet med beboerdemokratiet, den daglige drift, renoveringer og nybyggeri.

Udvikling - bolig, område og by


Mennesker først

Boliger og byer bør tilpasses de mennesker, der bor i dem. Hos Peter Friche Arkitekturr trækker vi på dokumenterede erfaringer med boliger, bygninger og byer kombineret med viden om adfærd og sociologi.


Hjem – ikke bare bygninger

Vi kender værdien af en god hverdag. Derfor har vi fokus på gode opholds- og mødesteder, tryghed i eget hjem og i de daglige gøremål som transport, indkøb og sociale aktiviteter.

Beboerproces og beboerdemokrati


Beboerne skal være i centrum

Derfor er gode beboerprocesser og dialog hele vejen rundt rygraden i vores arbejde. Peter Friche Arkitektur har gode erfaringer med facilitering af beboerprocesser og workshops. Jeg møder beboerne i øjenhøjde og respekt.


Helhedstænkende

Hos Peter Friche Arkitektur sammentænkes og organiseres de fysiske og sociale indsatser med god og konstruktiv dialog mellem beboere, driften og eksterne fagligheder. Det giver de bedste fremtidssikrede løsninger, der er bæredygtige mange år frem i tiden.

Referencer


Pileparken 7

Udarbejdelse af foreløbig helhedsplan og facilitering af beboerdemokratisk proces. (144 almene boliger). Projektet omhandler lejlighedssammenlægninger, opretningsarbejder vedr. tag, facade og indeklima. Planlægning og anvendelse af udearealer med henblik på tryghedsskabende foranstaltninger.

(Klient: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe som ansat hos SBS Rådgivning 2015)


Planlægning af foreløbig helhedsplan

Beboerdemokratiske processer og forløb

(Klient: Gadehavegård, Danske Funktionærers Boligselskab v. Domea som ansat hos SBS Rådgivning 2016)


Infrastruktur i Gadehavegård (987 almene boliger)

Beboerinddragelse og udarbejdelse af projekt og ansøgning til Landsbyggefonden vedr. ændring af veje, stier og pladser med henblik på etablering af større sammenhængskraft og identitet i bebyggelsen.

(Klient: Gadehavegård, Danske Funktionærers Boligselskab v. Domea som ansat hos SBS Rådgivning 2015-16)


Cykelbane Høje Tåstrup

Beboerinddragelse og udarbejdelse af projekt og ansøgning til Cyklistforbundet for etablering af identitetsskabende cykelbane

(Klient: Gadehavegård, Danske Funktionærers Boligselskab v. Domea som ansat hos SBS Rådgivning 2015)


”Svalebakken” Etageboliger i Gladsaxe.

Udarbejdelse af projektmateriale og myndighedsprojekt for 50 etageboliger.

(Klient: Privat udvikler som ansat hos DOMUS arkitekter 2007)

                                                                       


Taastrupgaard facaderenovering.

Udarbejdelse af projektmateriale og tilsyn på byggeplads.

(Klient: Boligselskabet AKB Tåstrup/ KAB som ansat hos tnt arkitekter 2004)


Planlægning, projektering og udbud af vedligeholdelsesarbejder for Kommunale Ejendomme

(Klient: Fredensborg Kommune som ansat samme sted 2009-12)


Udbud af køkkenudskiftning i 987 boliger

Udarbejdelse af udbudsmateriale

(Klient: Gadehavegård, Danske Funktionærers Boligselskab v. Domea som ansat hos SBS Rådgivning 2015)


Projektledelse og beboerinddragelse i forbindelse med udskiftning af vvs-installationer og renovering af varmecentraler i Hedemarken (891 almene boliger)

(Klient: AKB Albertslund som ansat hos KAB 2014)


Projektledelse og beboerhåndtering i forbindelse med tagudskiftning på almen afdeling ”Maribovej”, AKB København (56 almene boliger)

(Klient: AKB København som ansat hos KAB 2014)


Fremtidssikringsanalyser for almene afdelinger i AKB København     

Møder med afdelingsbestyrelser og driftspersonale. Udarbejdelse af analyser og fremtidsplaner.

(Klient AKB København som ansat hos KAB 2013-14)